DENTAL HOUSE ISTANBUL SAĞLIK TURİZMİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Dental House Istanbul Sağlık Turizmi Ticaret Limited Şirketi (“Dental House Istanbul” ) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

DENTAL HOUSE ISTANBUL ile ilişkiniz kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;Kimlik Bilgileriniz(adı soyadı, ana/baba adı, ana/baba TCKN (18 yaşından küçük hastaların ebeveynlerinden alınmakta), TCKN, doğum tarihi/ yeri,uyruk, pasaport numarası), iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, ev adresi), IP numarası, finans bilgileri (hesap numarası, iban numarası), özel nitelikli verileriniz (operasyon esnasında çekilen video ve fotoğraflar, operasyon öncesi ve sonrası fotoğrafları, sağlık geçmişine dair veriler, güncel sağlık durum bilgileri, kan grubu, operasyon sonrası iyileşmeye safhalarına dair kontrol fotoğrafları), fiziksel mekan güvenliğine ilişkin ( hastane için kamera kayıtları)

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

DENTAL HOUSE ISTANBUL ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Hizmetlerin satış / pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Müşteri şikayetlerini değerlendirilmesi için video kayıtlarının dinlenmesi
 • Ameliyat öncesi ve sonrası istenilen işlemlerin uygun olarak yapılıp yapılmadığının tespit edilebilmesi
 • Hekimin operasyon ile ilgili olarak hastayı bilgilendirmesi,
 • Hastanın iyileşme sürecinin takibi ve kontrolünün yapılması
 • Ameliyat sonrası bilgilendirme, öneri ve uyarılar kapsamında hastanın bilgilendirilmesi amacıyla görüşmenin video ile kayıt altına alınması
 • Satış Pazarlama Sürecinin yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Hasta fotoğrafların kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşılması
 • Finansal süreçlerin yürütülmesi amacıyla
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI


Kişisel verilerinizi, bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren konularda ürün ve hizmet desteği aldığımız yurtiçindeki hizmet sağlayıcılarımızla, yasal yükümlülüklerimiz ve yasal haklarımızın kullanılması kapsamında yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlarla, tüm bu veriler T.C. Sağlık Bakanlığına (“Bakanlık”) bağlı E-Nabız sistemine anlık olarak aktarılmakta ve paylaşmaktayız.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Hastanemizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, Medisis Uygulaması, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Hastanemiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • “Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hırzısıhha Kanunu, 6098 Türk Borçlar Kanunu, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Bio Tıp Sözleşmesi olmak üzere Hastanemizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.
 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile “19 Mayıs Mahallesi Gürsoylu Sokak No.10-12 A Blok D: K”adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” in 5. maddesi uyarınca güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle dentalhouseistanbul@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.